Labmix » Om Labmix » Miljöpolicy

Miljöpolicy

Företagets affärsidé är att importera och sälja laborativa utrustning med fokus på undervisning inom biologi, fysik, kemi och teknik. Miljöpolicyn är formulerad utifrån det som främst finns att beakta kring denna verksamhet:

 • Tillverkares eller leverantörs miljöpolicy utvärderas.
 •  Alla artiklar som importeras ska utvärderas utifrån material, funktion och hållbarhet på så sätt att miljöbelastning minimeras.
 • Mängden emballage ska minimeras och valet av emballagematerial ska så långt det är möjligt vara förnyelsebart / återvunnet.
 • Transporterna ska väljas så att deras miljöpåverkan minimeras.

 

Översyn av artiklar i sortimentet

I samband med att nya artiklar införs eller vid byte av leverantör ska ovanstående miljöpolicy beaktas.

 

Emballage

Närvaron av giftiga / farliga miljöämnen genomgår kontinuerligt en minimeringsprocess i både papperstillverkningsfasen och därefter i förpackningsskapningsfasen. Om möjligt elimineras dessa miljömässiga ämnen från alla processer. Miljömässigt belastande ämnen som kan förekomma i förpackningen kan hänföras till den naturliga förekomsten i råmaterialet. Användningen av återvunnet papper en svårare kontrollerbar process men baserat på erfarenhet från tester i branschen kan det uteslutas att masskoncentrationen av ämnen enligt REACH överstiger 0,1%.

 

Återvinning
 • Emballage: Labmix Instrument AB är anslutet till den svenska organisationen för förpacknings och tidningsinsamling – FTI. 

  fti
 • Elprodukter: Labmix Instrument AB är anslutet till branschorganet El-kretsen som hanterar uttjänta elprodukter och batterier på ett miljöriktigt sätt i linje med lagen om producentansvar. 
  elkretsen
 • Lagkrav: Labmix Instrument AB är registrerat i Naturvårdsverkets EE-register samt Batteriregister. 
Transporter

Vår målsättning är att alla transporter ska ske med så liten miljöbelastning som möjligt och av miljöcertifierade företag. Detta innebär att vi endast i undantagsfall använder oss av flygtransport. Distribution från vår samarbetspartner Frederiksen Scientific sker med Blue Water Shipping i samarbete med PostNord samt att vi använder oss av Schenker.

Hantering i egna lokaler

Allt avfall källsorteras och eventuellt miljöfarligt avfall lämnas in för sanering.

Miljöansvarig

Det är miljöansvarig som ser till att miljöplanen hålls uppdaterad samt ser till att miljöplanen följs i det dagliga arbetet. Miljöansvarig har rätt att få fortlöpande utbildning för att hålla kvalitet på miljöarbetet.

 • Miljöansvarig: Jan-Ingvar Håkansson

 

Utvärdering

Miljöplanen ska utvärderas i januari varje år.